Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności SGZOZ JAWORZE

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Deklaracja dostępności SGZOZ JAWORZE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy strony wykonane są w kontraście niespełniającym standardów podanych w podstawie prawnej. Zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alina Szczepańska.
 • E-mail: info@osrodekjaworze.com
 • Telefon: 338172234

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik SGZOZ JAWORZE lek. med. Katarzyna Dzięcioł
 • Adres: ul. Lecznicza 272
  43-384 Jaworze
 • E-mail: info@osrodekjaworze.com
 • Telefon: 338172234

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Lecznicza 272

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, oba dostępne od ulicy Leczniczej. Jedno wejście dostosowane jest dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim – podjazd.
 • Pod placówką istnieje możliwość parkowania na dwóch parkingach (od ul. Leczniczej i od ul. Zdrojowej), gdzie każde wyposażone jest w stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku poradnia ogólna, gabinet zabiegowy jak również toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ,dostępne są na parterze.